CONSUM

CONSUMPEDIA, informació de consum responsable a la xarxa

2014-04-29 19:19
https://consumpedia.org/ Consumpedia és un espai de consulta gratuït i no comercial. Un fitxer de productes, en permanent desenvolupament, amb informació independent, rigorosa i pràctica (extreta principalment de la revista Opcions). És un lloc pel qual podem passar per prendre decisions de consum...

—————