Arbres monumentals dels Països Catalans

2015-02-24 23:21

Els boscos i arbredes són determinants en la composició del paisatge i contribueixen a la percepció quotidiana del nostre entorn. La presència o absència d'arbres i la seva tipologia, entre d'altres factors, qualifiquen els paisatges. Alguns exemplars, per les seves característiques, esdevenen un referent cultural i patrimonial d'un territori.

Arbre monumental

Repartits per tot el territori podem trobar arbres que s'han incorporat al nostre patrimoni paisatgístic col·lectiu. Normalment es tracta d'arbres de grans dimensions o de bellesa o edat extraordinàries i que se solen conèixer amb un nom propi. Molts d'aquests arbres, a més, formen part de la història i de les tradicions populars per haver estat protagonistes de fets històrics, contes o llegendes locals. Alguns han assolit categoria de símbol, en convertir-se en aglutinadors d'identitats representant un país, una comunitat o una ideologia. La seva personalització arriba a ser font d'inspiració artística en obres literàries, pictòriques o esculturals. Aquests arbres, denominats monumentals i singulars, ajuden també a percebre una altra de les dimensions del paisatge: la perspectiva temporal.

Els arbres monumentals i singulars que es poden contemplar en el territori són, malauradament, menys dels desitjats. El creixement urbanístic dels pobles i ciutats, l'ampliació i construcció de noves infraestructures, o les transformacions en la gestió del món rural, no sempre han estat prou respectuosos amb aquests exemplars, que esdevenen vertaders símbols del territori. En unes ocasions perquè impedeixen els processos esmentats abans i, en d'altres, perquè les seves arrels aixequen paviments o perquè el seu brancatge deteriora teulades i façanes; el cas és que molts exemplars han patit podes excessives o tales poc abans del seu reconeixement.

L'acció humana, però, no ha estat l'única responsable de la desaparició d'alguns exemplars coneguts. El cicle vital de la natura també marca els seus ritmes, de manera que temporals d'aigua i vent, o malalties i atacs parasitaris fulminants són altres factors responsables que desapareguin.

Cal tenir molt present que accions i decisions que ara prenem sobre cert arbrat notable condicionaran el futur dels nous arbres singulars i monumentals de les generacions futures

El manteniment i millora d’aquest patrimoni és responsabilitat de tothom. Quan visitem un arbre monumental, cal fer-ho amb una actitud respectuosa tant envers l’arbre com envers la gent i l’entorn.

A continuació s’anomenen els arbres o grups d’arbres amb la seva informació detallada:

Arbres monumentals de Catalunya

Arbres monumentals del País Valencià

Arbres monumentals de les Illes Balears

Arbres monumentals de la Catalunya Nord: El faig del Viver (Fenolleda) i el plàtan del Prada (Conflent).

—————

Retorna