Influència de la lluna en els cultius

2015-04-13 22:35

En què es basa la influència de la lluna? Tots sabeu que la planta està formada, bàsicament, per aigua (en moltes plantes el percentatge pot superar el 90 % del pes total). També sabem que l’aigua té tendència a pujar o baixar segons la força d’atracció que exerceixi la lluna. Així, a grans trets, quan més a prop tinguem la lluna més atracció hi haurà i, per tant, l’aigua de la planta tindrà més tendència a pujar.

Aquest no és l’únic factor a tenir en compte per a conèixer la influència lunar. Respecte els cicles lunars, n’hi ha varis. El primer (el més conegut per tothom), és la Revolució Lunar Sinòdica. Aquesta són els 29 dies, 12 hores i 44 minuts que triga la lluna a donar tota la volta a la terra. Es tracta del cicle de lluna plena, lluna decreixent, lluna nova i lluna creixent. De lluna plena (o vella) a lluna nova, la lluna va decreixent i, per tant, també la seva llum va minvant. És el període que es coneix com a lluna vella o decreixent. En aquest moment la saba tendeix a tenir major influència en la part subterrània: el moment per sembrar les patates, sembrar els alls (perquè no surtin de la terra)... sembrar totes les plantes que ens interessi que tinguin un creixement lent i que donin una major producció en flor i fruit, també és el moment per empeltar (si no l’excés de vigor podria “escopir” la pua o la gemma). De lluna nova a lluna plena (o vella), la lluna va creixent i, per tant, també la seva llum es va incrementant. És el període que es coneix com a lluna nova o creixent. En aquest moment la saba tendeix a tenir major influència en la part aèria. Tots hem observat que en lluna creixent es cullen molts més tomàquets (maduren més ràpidament), mongetes... És el moment d’esporgar arbres de poc vigor, escatar males herbes (s’eliminen més fàcilment) i plantar aquells cultius que ens interessa que vagin ràpid com per exemple bledes o enciams... Sempre vigilant perquè en lluna creixent, tenen molta tendència a espigar ràpidament.

Gran part de la “saviesa” popular agrícola es queda en aquest cicle lunar. De totes maneres, hi ha pagesos que tenen en compte, a part d’aquest, altres cicles lunars. Si us fixeu en la lluna habitualment, haureu vist que hi ha vegades que la trobem més o menys amunt en l’horitzó. Aquesta és la Revolució Lunar Periòdica o Sideral. La seva durada és de 27 dies, 7 hores i 43 minuts. Com podeu observar aquest cicle no coincideix amb el de la lluna nova - lluna vella. Així, si observem la lluna dos dies seguits, a la mateixa hora, en un punt de referència i veiem que el segon dia està més alta, podrem dir que estem en lluna ascendent i, pel contrari, si està més baixa, direm que està en lluna descendent. Com hem dit, la saba (xilema i floema) de la planta puja i baixa amb la influència de la lluna. Quan puja (lluna ascendent), hi ha més saba a la part aèria i, per tant, un major creixement vegetatiu. Per contra, quan baixa (lluna descendent), la saba també ho fa i, per tant, tenim un major desenvolupament de la zona radicular.

Un altre cicle a tenir en compte seria la Revolució Lunar Anomalística que descriu la proximitat de la lluna a la terra. La lluna es desplaça sobre una òrbita el·líptica: s’acosta més o menys a la terra. Quan més pròxima està (perigeu) més efecte té sobre les plantes; al contrari, quan més lluny (apogeu) menys efecte sobre les plantes. Aquest cicle dura 27 dies, 13 hores i 18 minuts. Com podeu observar cap dels cicles coincideix en el temps. Així, podem tenir al mateix moment: lluna ascendent, lluna minvant i estar pròxims al perigeu… El fet que els cicles no tinguin la mateixa durada en el temps és degut a què els eixos de rotació i els plans de translació de la terra i la lluna no coincideixen.

Per arribar a poder conèixer, al llarg de l’any, en quin període lunar ens trobem i la influència dels diferents cicles, es pot recórrer a algunes publicacions en forma de calendari lunar que et van donant els dies òptims per a realitzar cadascuna de les tasques del camp. Per determinades feines (empeltar, fer llenya, sembrar adobs verds, sembrar algun conreu d’horta concret...) pot valer la pena tenir en compte la lluna.

Tot i així, amb el sistema productiu actual i amb les limitacions de temps que sol tenir la nostra societat, no sempre és possible seguir aquests calendaris lunars, i d’aquí la dita que diu “pagès lluner no omple el graner” :-) 

Extret d’Andreu Vila Pascua

—————

Retorna